1. Osapuolet

Maatio Oy, Y-tunnus 2904998-3 on jäljempänä ’Toimittaja’.

Jäljempänä palvelun hintatarjouksen vastaanottava yritys on ’Asiakas’.

Asiakas hyväksyy nämä ehdot hyväksyessään Toimittajan hintatarjouksen tai allekirjoittaessaan Toimittajan toimitussopimuksen. Toimittaja pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin.

2. Toimitusehdot

2.1. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle palvelun, jossa Toimittaja valmistaa tai kokoaa Asiakkaalle materiaalia, ohjelmistoa, ratkaisua, palvelua tai tuotetta (jäljempänä yhdessä tai erikseen ’Palvelut’). Toimitettavien Palveluiden sisällöstä on kirjattu Toimittajan hintatarjoukseen (jäljempänä ’Hintatarjous’).

2.2. Työ sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistojen asennuksia ja käyttöä. Toimittaja saattaa koota Palvelut käyttäen kolmannen osapuolen ratkaisuja, tuotteita, ohjelmistoja ja palveluita (jäljempänä yhdessä tai erikseen ’Ohjelmistot’). Toimittajan tehtävä on koota Ohjelmistoista Palvelut, mutta Toimittaja ei vastaa Ohjelmistojen käyttöehdoista, lisensseistä, toimivuudesta tai vioista.

2.3. Palvelut saattavat sisällöstä riippuen vaatia, että Toimittaja hallinnoi Asiakkaan puolesta sosiaalisen median sekä muiden mahdollisten kanavien julkaisu-, mainonta-, ja hallinnointijärjestelmiä, työkaluja ja palveluita (jäljempänä yhdessä tai erikseen ’Työkalut’). Toimittaja saattaa myös hallinnoida Asiakkaan puolesta maksuja kyseisillä Työkaluilla sovitusti. Toimittaja ei ole vastuussa Palvelun yhteydessä markkinoitavien Asiakkaan ratkaisujen, tuotteiden tai palveluiden laillisuudesta eikä Työkalujen kautta käydystä kaupasta, liiketoiminnasta, maksuista tai rahanvaihdosta. Asiakas on itse täysin vastuussa kaikista tarjoamistaan ratkaisuista, tuotteista ja palveluista sekä kaupankäynnistään.

2.4. Mikäli Palvelut on siirretty Asiakkaan hallinnoimaan tai tilaamaan kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelimeen, Toimittaja ei ole vastuussa kyseisten Palvelujen toimivuudesta, vioista tai turvallisuudesta.

2.5. Kun Palvelut on julkaistu Asiakkaan verkkotunnuksessa eli domainissa, verkkosivustossa, digitaalisissa kanavissa, sosiaalisen median kanavissa tai muuten asiakkaan nimissä (jäljempänä yhdessä tai erikseen ’Julkaisukanavat’), myös Toimittajan julkaistaessa Palvelut Julkaisukanavissa Asiakkaan puolesta, Toimittaja ei ole vastuussa kyseisten Palvelujen toimivuudesta, vioista tai turvallisuudesta ja kaikki vastuu Palvelujen toimivuudesta ja toiminnallisuudesta siirtyy Asiakkaalle. Ylläpitopalvelu ei sisälly tähän sopimukseen.

2.6. Palvelut katsotaan olleen kokonaisuudessaan toimitettu Asiakkaalle, joko kun Palvelut on julkaistu Asiakkaan Julkaisukanavissa (myös Toimittajan julkaistaessa Palvelut Julkaisukanavissa Asiakkaan puolesta) tai kun Asiakas on maksanut kyseessä olevista Palveluista osoitetun laskun.

2.7. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan Julkaisukanavissa tai Työkaluissa tapahtuvasta liiketoiminnasta, kaupankäynnistä, rahaliikenteestä ja/tai muusta toiminnasta. Asiakas on itse täysin vastuussa kaikesta Julkaisukanavissa ja Työkaluissa tapahtuvasta liiketoiminnasta, kaupankäynnistä, rahaliikenteestä ja/tai muusta toiminnasta. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan tuotteiden, palvelujen tai muun tarjonnan myyntimäärän muutoksista eikä Toimittaja ole vastuussa Asiakkaan liiketoiminnassa tai myynnissä tapahtuvista mahdollisista muutoksista. Asiakas on itse täysin vastuussa kaikista tarjoamistaan tuotteista, palveluista ja muusta tarjonnasta vaikka Toimittaja julkaisee mahdollisesti niihin liittyvää markkinointia Asiakkaan puolesta Julkaisukanavissa.

2.8. Asiakkaan hyväksymässä Hintatarjouksessa tarjotut Palvelut ja niistä sovitut ehdot voidaan siirtää Toimittajan osalta ja vain Toimittajan toimesta toiselle yhteisölle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivää ennen siirtoa. Tällaisia siirtoja saatetaan tehdä esimerkiksi yrityskauppojen myötä.

2.9. Toimittaja saa hyödyntää analytiikka- ja monitorointiohjelmistoja Asiakkaan Palveluissa, Julkaisukanavissa ja Työkaluissa. Toimittaja saa ilman erillistä korvausta täydet oikeudet kyseisten ohjelmistojen tuottamaan ja mittaamaan tietoon. Toimittaja saa ilman erillistä korvausta käyttää Palvelujen toteutuksen tuloksena syntyvää työtä, tietoa ja asiakkuutta referenssinä markkinoinnissaan, myynnissään ja viestinnässään.

2.10. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta sopimuksen Hintatarjouksen osoittaman tuntihinnan mukaisesti kaikista tehdyistä töistä jotka eivät ole kirjattu Hintatarjoukseen. Mikäli Asiakas myöhemmässä vaiheessa tilaa Toimittajalta muita Palveluita (tai muuta Toimittajan tarjontaa) kuin Hintatarjouksessa on tarjottu tai mahdollisessa Toimitussopimuksessa on sovittu, sovelletaan Hintatarjoukseen kirjattua tuntihintaa sekä mahdollisen Toimitussopimuksen ehtoja liitteineen, ellei toisin kirjallisesti sovita.

2.11. Kolmansien osapuolten tai palveluntarjoajien Työkaluissa käytettävä mainosbudjetti (jäljempänä myös ’mainoskustannukset’) maksetaan suoraan Toimittajalle kokonaisuudessaan. Näistä mainoskustannuksista osoitetaan Asiakkaalle lasku. Näistä mainoskustannuksista ei tehdä palautuksia vaan koko summa jää Toimittajalle, joka luo mainoksen Työkaluihin tai Julkaisukanaviin käyttäen kyseistä summaa maksimirajana.

2.12. Toimittajalla on oikeus keskeyttää kaikki toimittamansa palvelut, kuten Webhotellin tai domainin eli verkkotunnuksen rekisteröinnin, asiakkaan laskun maksusuorituksen viivästyessä.

2.13. Ellei Toimittaja ole tehnyt tilatusta työstä erillistä hintatarjousta, Toimittaja laskuttaa työn tuntitoteutuman mukaan, kunkin voimassaolevan tuntihinnan mukaan. Tuntihinta on 95 euroa (ALV 0%). Toimittaja laskuttaa jokaisen alkavan puolikkaan työtunnin kokonaisena.

2.14. Alle 25 € (ALV 0 %) arvoisiin laskuihin Toimittaja lisää 10 € laskutuslisän.

2.15. Mikäli laskutuspäivä osuu tietyn erän kohdalla viikonloppuun tai arkipyhään, laskutetaan kyseinen erä seuraavana arkipäivänä. Toimittaja voi poiketa laskutusaikataulusta laskuttaen haluamansa erän myöhemmässä vaiheessa Toimittajan niin päättäessä.

2.16. Peruutuskuluina Toimittaja laskuttaa Asiakasta toimituksen kokonaishinnan, sovitun laskutusaikataulun mukaan tai kolmen kuukauden kuluessa toimituksen perumisesta, kumpi näistä on aikaisempi. Toimituksen estyessä Asiakkaasta johtuvista syistä, laskutetaan samat Peruutuskulut.

2.17. Toimittaja ei ole velvollinen hyvittämään maksuja Asiakkaalle palvelun ajoittaisista kohtuullisen kestoisista katkoksista.

2.18. Webhotellin ominaisuudet voivat kohtuullisesti muuttua ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle.

2.19. Maksetuista laskuista ei tehdä hyvitystä, vaikka sopimus irtisanotaan kesken vuositilauksen.

2.20. Webhotelli-palvelun hinnankorotuksia voidaan tehdä ajoittain. Mikäli Maatio Oy ilmoittaa asiakkaalle hinnankorotuksesta aikaisemmin, kuin kuukauden ennen hinnankorotusta, on asiakas oikeutettu irtisanomaan palvelun heti. Maksettuaan hinnankorotukseen liittyvän laskun, asiakas hyväksyy hinnankorotuksen. Hinnankorotukset laskutetaan lähtökohtaisesti vuoden etukäteen.

3. Tietosuoja

3.1. Toimittaja (Maatio Oy) säilyttää sopimuksissaan mainittuja nimiä ja henkilötietoja paperisena, omilla tietokoneillaan sekä pilvitallennustilassa työn toteutumista varten. Sopimukset ja muut asiakirjat jotka sisältävät Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vähintään niin niin kauan kuin Toimittajan toiminta jatkuu ja lain vaatiman ajan sen jälkeen. Asiakas ja Asiakkaan yhteyshenkilö(t) toteavat Hintatarjouksen hyväksyessään tutustuneensa Toimittajan toimituksiin liittyvään tietosuojaselosteeseen ja hyväksyvänsä sen kokonaisuudessaan. Lue toimituksiimme liittyvä tietosuojaseloste osoitteessa: https://maatio.fi/wp-content/uploads/2022/02/tietosuojaseloste_asiakkaat_maatio.pdf 

3.2. Toimittaja (Maatio Oy) voi toimia Asiakkaan henkilötietorekisterien käsittelijänä. Palvelun yhteydessä voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi sisällönhallintaohjelmistoja, joihin Toimittaja tai Asiakas voivat luoda Asiakkaan henkilöstölle käyttäjätunnukset. Edellä mainituista käyttäjätunnuksista voi muodostua rekisteri. Asiakas on tällaisten rekisterien rekisterinpitäjä. Palvelu voi edellyttää Toimittajan käsittelevän näitä rekistereitä, ja Asiakas vahvistaa että tällaisen käsittelyn turvallisuusvaatimukset Toimittajan toimesta täyttyvät asianmukaisesti. Asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi riippumatta siitä, minkä tahon palvelimelle tai tietokannalle se on säilötty.

4. Ehtojen liitteet ja pätemisjärjestys

4.1. Näihin ehtoihin kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet:

  1. Tietosuojaseloste (https://maatio.fi/wp-content/uploads/2022/02/tietosuojaseloste_asiakkaat_maatio.pdf)
  2. Hintatarjous
  3. IT2018 YSE yleiset sopimusehdot (https://maatio.fi/wp-content/uploads/2022/02/YSE_Suomi2018.pdf)

4.2. Toimittajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen pätemisjärjestys on seuraava:

  1. Nämä ehdot
  2. Sopimuksen muut liitteet kuin IT2018-sopimusehdot. Jos nämä liitteet ovat ristiriidassa keskenään, pätee pienempinumeroinen liite ennen suurempinumeroista liitettä.
  3. IT2018 YSE yleiset sopimusehdot

4.3. Mikäli Hintatarjous on liitetty ja siihen liittyvä toimitus on sovittu erillisellä toimitussopimuksella, noudatetaan ensisijaisesti toimitussopimuksen osoittamia ehtoja sekä sen osoittamaa pätemisjärjestystä (pätemisjärjestys löytyy yleensä toimitussopimuksen kohdasta ”10 Sopimuksen liitteet ja pätemisjärjestys”).